Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1
Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i forholdet mellem DUROC Machine Tool DK (”Sælger”) og dets kunder ("Køber"), medmindre andet er aftalt skriftligt imellem disse parter.

1.2
Medmindre skriftlig accept foreligger fra Sælger, er enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i Købers udbudsmateriale, ordre eller lignende, uden gyldighed.


2. Tilbud
2.1
Sælgers tilbud er gældende 2 uger fra tilbudsdagen. Købers accept skal være kommet frem til Sælger inden acceptfristens udløb.

2.2
Indtil Købers accept er kommet frem, er Sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for Køber bortfalder (mellemsalg).


3. Ordrer og aftaleindgåelse
3.1
En ordre er først bindende for Sælger, når Sælgers ordrebekræftelse foreligger.

3.2
Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Sælger i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens dato. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende for Køber.


4. Annullering og ændringer
4.1
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Sælgers skriftlige godkendelse, og de deraf afledte omkostninger er for Købers regning.

4.2
Køber skal erstatte alle Sælgers omkostninger og tab ved annullering, dog minimum et beløb svarende til 10% af den aftalte købesum ekskl. merværdiafgift.


5. Priser
5.1
Anførte priser er ekskl. moms og andre lignende offentlige afgifter. Dokumenterede ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre omkostninger, der er indregnet i Sælgers priser, og som indtræder efter Sælgers afgivelse af ordrebekræftelse eller tilbud, og som har en forhøjende effekt på Sælgers priser, debiteres som tillæg til anførte priser.


6. Produktinformation
6.1
Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang parternes skriftlige aftale udtrykkeligt henviser til dem.


7. Leveringsprøve
7.1
Såfremt parterne har aftalt, at der skal udarbejdes en leveringsprøve, hvorved Sælger demonstrerer leveringsgenstandens produktion af et specifikt emne, skal Sælger indkalde Køber til at overvære denne med et rimeligt varsel. Leveringsprøve kan afholdes, selv om Køber ikke er repræsenteret, dersom han er indvarslet korrekt. Sælger skal føre protokol over leveringsprøven. Prøveprotokollen skal sendes til Køber hurtigst muligt efter prøvens gennemførelse. Prøveprotokollen skal anses for at give en korrekt beskrivelse af leveringsprøvens gennemførelse og dennes resultat.

7.2
Såfremt Køber mener, at resultatet af leveringsprøven ikke viser, at leveringsgenstanden opfylder de aftalte specifikationer, skal Køber reklamere skriftligt overfor Sælger senest 10 hverdage efter, at prøveprotokollen er fremsendt til Køber.

7.3
Såfremt prøveprotokollen viser, at det aftalte element kan fremstilles indenfor de aftalte specifikationer, skal leveringsgenstanden også anses for at opfylde de aftalte specifikationer medmindre Køber har reklameret rettidigt, jf. pkt. 7.2.


8. Levering
8.1
Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket "Ex Works Hamborg Havn".

8.2
Køber er til enhver tid ansvarlig for bortskaffelse af emballage.


9. Leveringstid / forsinkelse
9.1
Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændigheder, som i henhold til punkt 14.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes Købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden indtil de pågældende hindringer ikke længere foreligger og Sælger i forlængelse heraf har haft rimelig tid til at færdiggøre produktion og levering. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

9.2
Hvis der indtræder forsinkelse, som ikke i henhold til punkt 14.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund og som ikke skyldes Købers handling eller undladelse, er Køber berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler, dog med de i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser fastsatte fravigelser. En eventuel erstatning forfalder tidligst til betaling, når leveringsgenstanden leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor Køber berettiget hæver aftalen i henhold til punkt 9.3. Køber fortaber sin ret til erstatning, såfremt han ikke har fremsat skriftligt krav herom inden 6 måneder efter, at levering skulle have fundet sted.

9.3
Såfremt Sælger er forsinket med mere end 15 uger, som følge af forhold, som ikke i henhold til punkt 14.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund og som ikke skyldes Købers handling eller undladelse, kan Køber ved skriftlig meddelelse til Sælger kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 5 hverdage. Såfremt Sælger heller ikke leverer inden for den herved fastsatte frist, og dette fortsat ikke skyldes forhold som i henhold til punkt 14.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund og ej heller skyldes Købers handling eller undladelse, kan Køber ved skriftlig meddelelse til Sælger hæve aftalen for så vidt angår den del af leveringsgenstanden, som ikke kan tages i brug som forudsat.

9.4
Finder Køber, at han ikke vil kunne modtage leveringsgenstanden på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som meget sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted. Undlader Køber at modtage leveringsgenstanden på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted. Sælger skal sørge for, at leveringsgenstanden opbevares for Købers regning og risiko. På Købers anmodning skal Sælger forsikre leveringsgenstanden for Købers regning. Enhver ekstraomkostning for Sælger, som måtte være foranlediget af Købers forsinkelse, skal afholdes af Køber.

9.5
Medmindre Køber kan modtage leveringsgenstanden indenfor en rimelig tid, er Sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til Køber at hæve aftalen. Sælger har da ret til erstatning for det tab, som Købers misligholdelse har påført ham.


10. Betaling
10.1
Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til betaling med 30 % ved aftalens indgåelse (fremsendelse af ordrebekræftelse), med 60 % ved levering og med 10 % ved ibrugtagning, dog senest 15 hverdage efter levering har fundet sted.

10.2
Betaler Køber ikke til aftalt tid, har Sælger fra forfaldsdagen krav på en morarente med den rentesats, som udgør den officielt fastsatte diskonto med tillæg af 9 procentpoints. Betaler Køber ikke til aftalt tid, er Sælger desuden berettiget til at standse det videre arbejde, indtil betaling sker og Sælgers frist for levering udskydes tilsvarende.

10.3
Såfremt Køber ikke har betalt forfaldne beløb senest 15 hverdage efter forfaldsdagen, er Sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til Køber at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af Køber for det tab, han har lidt.


11. Ejendomsforbehold
11.1
Risikoen for leveringsgenstanden overgår til Køber ved levering. Leveringsgenstanden forbliver dog Sælgers ejendom, indtil betalinger er erlagt fuldt ud. Indtil Sælger har modtaget fuld betaling for leverancen, skal Køber opbevare det leverede på en sådan måde, at det er muligt at identificere leverancen som Sælgers leverance. Køber har ikke ret til at knytte det leverede til fast ejendom, og Køber skal omgående returnere det leverede til Sælger efter anmodning herom.

Køber skal sikre, at det leverede – hvis det er eller bliver monteret på ejendommens jord eller bygning – kan demonteres uden væsentlig skade på sådan jord eller bygning, og skal foretage alle fornødne foranstaltninger for at forhindre, at ejendomsretten til leveringsgenstanden overgår til en sådan ejer eller indehaver af jord eller bygning.

Køber skal indestå for reparation og udbedring af enhver skade, som er forårsaget af monteringen af det leverede eller det leveredes demontering fra jord eller bygning, og skal holde Sælger skadesløs for ethvert tab, enhver skade eller ethvert ansvar, som Sælger måtte pådrage sig eller godkende som et resultat af en sådan montering eller demontering.


12. Ansvar for mangler
12.1
Sælger er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af leveringsgenstanden i overensstemmelse med punkterne 12.2-Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. nedenfor. Sælgers ansvar kan i intet tilfælde overstige et beløb, som overstiger 7,5 % af den samlede købesum.

12.2
Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som påberåbes skriftligt af Køber overfor Sælger inden 12 måneder fra levering. Anvendes leveringsgenstanden mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

12.3
For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 12.1, påtager Sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra afhjælpning har fundet sted. For leveringsgenstandens øvrige dele forlænges den i punkt 12.2 nævnte periode kun med det tidsrum, leveringsgenstanden ikke har kunnet anvendes som følge af de i punkt 12.1 nævnte mangler.

12.4
Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering af, at leverancen er kontraktmæssig. Hvis Køber i henhold til transportforsikringen ønsker at gøre krav gældende for synlige transportskader, skal Køber ved modtagelsen af leverancen forsyne fragtbrevet med en påtegning herom. Køber skal give skriftlig meddelelse om en mangel til Sælger senest 5 hverdage efter, at manglen har eller burde have vist sig, og i intet tilfælde senere end den i punkt 12.2 nævnte frist. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks. Såfremt Køber ikke skriftligt underretter Sælger om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, mister Køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

12.5
Sælger skal have mulighed for at afhjælpe eventuelle mangler indenfor rimelig tid. Afhjælpning foretages hos Køber, medmindre Sælger finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt leveringsgenstanden returneres, således at Sælger kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv. Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er Sælger forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er Sælgers forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet del til Køber.

12.6
Såfremt Køber har reklameret og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Sælger bærer ansvaret for, har Sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

12.7
Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end leveringsgenstanden, påhviler arbejdet og omkostningerne herved Køber.

12.8
Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for Sælgers regning og risiko. Køber skal følge Sælgers instruktioner om forsendelsesmåde.

12.9
Køber skal bære de meromkostninger, som Sælger påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at leveringsgenstanden befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller - hvis et sådant ikke er angivet - leveringsstedet.

12.10
Mangelfulde dele, som udskiftes af Sælger eller dog udskiftes for dennes regning, stilles til Sælgers disposition og bliver hans ejendom.

12.11
Såfremt Sælger ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, skal Køber skriftligt give Sælger en sidste frist herfor, dog minimum 20 hverdage. Er afhjælpning ikke foretaget inden udløbet af den fastsatte frist, kan Køber efter eget valg:

 • 12.11.1
  Lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for Sælgers regning og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde og Sælger ikke herved samlet påføres omkostninger på mere end maksimalt 7,5 % af den aftalte købesum, eller
 • 12.11.2
  Kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 7,5 % af den aftalte købesum. Såfremt manglen er væsentlig og i øvrigt ikke afhjælpes af Sælger, kan Køber i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Sælger. Køber kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 7,5 % af den aftalte købesum.

12.12
Sælgers ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Køber, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

12.13
Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af leveringsgenstanden. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på Køber. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller reparationer, som Køber har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

12.14
Sælger har intet ansvar for mangler udover det i punkterne 12.2-Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i svigagtige forhold.


13. Ansvar for tingskade, forvoldt af leveringsgenstanden (produktansvar)
13.1
Køber skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælger efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor Køber. Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leveringsgenstanden:

 • 13.1.1
  På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leveringsgenstanden er i Købers besiddelse
 • 13.1.2
  På produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leveringsgenstanden forårsager.

13.2
I intet tilfælde er Sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i Sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i svigagtige forhold. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leveringsgenstanden. Det indbyrdes forhold mellem Køber og Sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punkt 15.1.


14. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfrihed (force majeure)
14.1
Købers krav i mod Sælger i anledning af Sælgers misligholdelse af parternes aftale kan i intet tilfælde samlet set overstige et beløb som modsvarer 7,5 % af købesummen (ekskl. moms) på leveringsgenstanden. Dette gælder uanset om der er tale om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i anledning af forsinkelse eller mangler.

14.2
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, virusudbrud og lignende som medfører væsentlige samfundsmæssige begrænsninger i forhold til erhvervslivet samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

14.3
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 14.2, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos Køber skal denne dække de omkostninger, Sælger pådrager sig for at sikre og beskytte leveringsgenstanden indtil levering kan finde sted.

14.4
Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 14.1. Ophævelse under henvisning til denne bestemmelse berettiger ikke den ophævende part til erstatning.


15. Tvister - lovvalg
15.1
Tvister i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved Voldgiftsinstituttet i henhold til de for dette til enhver tid gældende regler.

15.2
Aftalen er underlagt dansk ret i enhver henseende (No renvoi).

keyboard_arrow_up